Tanfolyam adatok

 Következő tanfolyam:

Közúti elsősegély tanfolyam:

 

Következő KRESZ tanfolyam:

 

Elméleti tanfolyami diákkedvezmény!!!

Érdeklődni a +36 20 9205 605 ös telefonszámon.

Elméleti Oktatás Helyszínei:

 • 1053 Bp. Egyetem tér 5 (ELTE)

 A tan­fo­lyamra je­lent­ke­zés fel­té­te­lei

 • A 16 és 1/2 éves kor­ha­tár be­töl­tése.
 • alapfokú iskolai végzettség (8 osztály) meglétének igazolása.
 • Je­lent­ke­zési lap ki­töl­tése.
 • Fel­nőtt­kép­zési szer­ző­dés meg­kö­tése. Ha a je­lent­kező 18 év­nél fi­a­ta­labb, az au­tós­is­ko­lá­val kö­tött szer­ző­dést a szü­lő­vel, tör­vé­nyes kép­vi­se­lő­vel is alá kell írat­nia.
 • Ha va­la­mely más ka­te­gó­ri­á­ból már ren­del­ke­zik ve­ze­tői en­ge­déllyel, ak­kor a ve­ze­tői en­ge­dély má­so­la­tá­nak be­nyúj­tása.
 • Or­vosi al­kal­mas­ság­ról szóló iga­zo­lás (há­zi­or­vos, leg­alább 1. cso­portú) le­adása. (Ha még nem ren­del­ke­zik ve­ze­tői en­ge­déllyel.)
 • Az el­mé­leti tan­fo­lyam­díj be­fi­ze­té­se.

Tandíjak:

Teljes tanfolyam elvégzése esetén:

E-learning képzés esetén az elmélet                       35,000

El­mé­leti kép­zés: 35.000 Ft.
Gya­kor­lati kép­zés: 226200Ft/ 29 tanóra
A képzés díja:  261,200.- + vizsgaóra és vizsgadíj
Gyakorlati képzés részletezve:
Alapoktatás 9 óra. díja: 8,000.- Ft/ tanóra
Főoktatás a 20 óra díja: 8,000.- Ft/ tanóra

Vizs­gák

 • El­mé­let: köz­le­ke­dési alap­is­me­re­tek vizsga, díja: 4.600 Ft.
 • Gyakorlat: for­galmi vizsga. 11.000 Ft + vizsgaóra 8,000 Ft.

Ha valaki az elméleti tanfolyamot máshol végezte el az óradíj: 8,500 Ft

Meg­jegy­zé­sek

 • Vizs­gára bo­csát­ható az a ta­nuló, aki az el­mé­leti tan­fo­lya­mot el­vé­gezte
 • El­mé­leti vizsga a 17 életév be­töl­tése előtt 3 hó­nap­pal te­hető. Az első si­ke­res el­mé­leti vizsga után két éven be­lül va­la­mennyi tárgy­ból si­ke­res vizs­gát kell tenni.
 • For­galmi vizs­gára az bo­csát­ható, aki a 17. életévét betöltötte si­ke­res el­mé­leti vizs­gá­val ren­del­ke­zik, és a kö­te­lezően előírt fel­ada­to­kat tel­je­sí­tette.
 • A vezetői engedély intézését a si­ke­res vizsga utáni 4. mun­ka­na­pon sze­mé­lye­sen (vagy hi­va­ta­los meg­ha­tal­ma­zás­sal) lehet intézni a kormányablaknál sze­mé­lyi iga­zol­vány és a Köz­úti-el­ső­se­gély­nyúj­tás vizs­gát iga­zoló lap,és az orvosi alkalmassági fel­mu­ta­tá­sá­val.

A ve­ze­tői jo­go­sult­ság első al­ka­lom­mal tör­ténő meg­szer­zé­sé­nél kezdő ve­ze­tői en­ge­dély ke­rül ki­adásra, amely a 18. életév be­töl­té­séig csak bel­földi köz­le­ke­désre jo­go­sít, és amellyel pót­ko­csi nem von­tat­ható.

 Gyakorlati vezetés

 • Kresz vizsgától számított 2 éven belül
 • min. 30 óra és 580 km szükséges a vizsgához.